autoskola-porkert.cz Auto?kola Kladno | Viktor Porkert - Kladno

autoskola-porkert.cz
Title: Auto?kola Kladno | Viktor Porkert - Kladno
Keywords: auto?kola, kladno, skupiny, vozidlo, ?idi?, ?kolení
Description: auto?kola Kladno - Viktor Porkert
autoskola-porkert.cz is ranked 0 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $0. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. autoskola-porkert.cz has 43% seo score.

autoskola-porkert.cz Information

Website / Domain: autoskola-porkert.cz
Website IP Address: 212.71.176.28
Domain DNS Server: ns.forpsi.net,ns.forpsi.cz,ns.forpsi.it

autoskola-porkert.cz Rank

Alexa Rank: 0
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

autoskola-porkert.cz Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $0
Daily Revenue: $0
Monthly Revenue $0
Yearly Revenue: $0
Daily Unique Visitors 0
Monthly Unique Visitors: 0
Yearly Unique Visitors: 0

autoskola-porkert.cz WebSite Httpheader

StatusCode 200
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Date Mon, 01 Aug 2016 17:47:18 GMT
Server Apache/2.2.3 (CentOS)

autoskola-porkert.cz Keywords accounting

Keyword Count Percentage
auto?kola 15 2.26%
kladno 10 0.99%
skupiny 1 0.11%
vozidlo 1 0.11%
?idi? 22 1.84%
?kolení 9 1.04%

autoskola-porkert.cz Traffic Sources Chart

autoskola-porkert.cz Similar Website

Domain Site Title

autoskola-porkert.cz Alexa Rank History Chart

autoskola-porkert.cz aleax

autoskola-porkert.cz Html To Plain Text

Auto?kola Kladno | Viktor Porkert - Kladno úvod Jak za?ít Jak se u?í ?kolení Vozidla Ceník Kontakt Napi?te nám E-testy Auto?kola Kladno - Viktor Porkert Auto?kola s dlouholetou tradicí a profesionálním p?ístupem 1) vyuka k získání ?idi?ského oprávnění sk. AM, A1, A2, A, B, C, C+E 2) ?kolení ?idi?? (referent?, pro vozidla do hmotnosti 3500 kg) 3) ?kolení ?idi?? profesionál? - ?O sk. C, C+E, D, D+E, provádíme v Kladně a v Praze 4) p?íprava ?idi?? k p?ezkou?ení z odborné zp?sobilosti (vrácení ?idi?ského oprávnění) 5) doplňující vycvik 6) kondi?ní jízdy Vá?ené budoucí ?idi?ky, vá?ení budoucí ?idi?i, děkujeme Vám, ?e jste se obrátili na na?i auto?kolu. Na?ím hlavním cílem je kvalitně p?ipravit ka?dého uchaze?e jak po teoretické, tak po praktické stránce. Proto v na?em tymu pracují zku?ení, kvalifikovaní a p?edev?ím trpěliví u?itelé, jejich? snahou je dovést Vás k úspě?nému absolvování závěre?né zkou?ky. Máme k dispozici dvě u?ebny, první u?ebna je vybavená projek?ní technikou a slou?í k vyuce teoretické ?ásti kurz?. Druhá je vybavena po?íta?i pro vyuku a zkou?ky a moderním digitálním autotrena?érem. Neustále obměňujeme vozovy park, pro vyuku pou?íváme tato vozidla: Yamaha (AM, A1), Suzuki (A2), Kawasaki ER650E (A), dvě vozidla ?koda Fabia s klimatizací (B), Iveco (C) a valníkovy nákladní p?ívěs (C+E) . Pro dr?itele ?idi?ského oprávnění skupiny B nabízíme ?kolení ?idi?? referent?. Kromě auto?koly jsme také akreditovanym ?kolicím st?ediskem a provádíme pravidelná ?kolení pro dr?itele pr?kazu profesní zp?sobilosti ?idi?e a rovně? vstupní ?kolení pro získání pr?kazu. Po telefonické domluvě se na nás m??ete obrátit kdykoliv, vzhledem k tomu, ?e provozovna auto?koly je v místě na?eho bydli?tě. Pro p?ijetí do vyuky je t?eba vyplnit ?ádost a nechat si potvrdit léka?sky posudek o zdravotní zp?sobilosti od Va?eho praktického léka?e (v době podání ?ádosti nesmí byt léka?sky posudek star?í více ne? 3 měsíce). Oba dokumenty jsou ke sta?ení na na?ich stránkách v sekci JAK ZA?íT. Pro p?ípadné dotazy jsme tu pro Vás prost?ednictvím elektronické po?ty ZDE nebo m??ete vyu?ít dal?ích kontaktních udaj? v sekci KONTAKT. Vyhodou pro Vás je absolvování celych zkou?ek v místě na?í auto?koly, nebudete tedy muset slo?itě p?ejí?dět mezi teoretickou a praktickou ?ástí zkou?ky. P?ejeme mnoho najetych kilometr? bez nehod. Viktor Porkert, majitel auto?koly Auto?kola Kladno - souhrn Auto?kola Kladno - základní fakta Auto?kola Kladno - Co je Auto?kola Auto?kola je fyzická nebo právnická osoba, která smí vzdělávat uchaze?e o získání nebo roz?í?ení ?idi?ského oprávnění nebo o jiné zdokonalování odborné zp?sobilosti k ?ízení motorovych vozidel. Ve vět?ině stát? pot?ebuje k této ?innosti zvlá?tní oprávnění od státních ú?ad?. Auto?kola Kladno - Metody vyuky Teoretická vyuka probíhá obvykle docházkou do speciální ?kolní budovy ?i t?ídy, v ní? je látka obvyklym ?kolním zp?sobem vykládána p?edná?ejícími zaměstnanci auto?koly. Proto?e soubory testovych otázek jsou v ?eské republice zve?ejněny, vyznamnou ?ást teoretické p?ípravy ?asto zaujímá jejich opakované vyplňování nane?isto. Po roce 2000 je k této ?innosti ve stále vět?í mí?e vyu?ívána vypo?etní technika. Prakticky vycvik probíhá v mnoha auto?kolách nejprve na trena?érech. Praktická vyuka jízdy (i údr?by) probíhá zpravidla zpo?átku na k tomu ú?elu ur?enych plochách ?i okruzích nebo na bezpe?nych málo frekventovanych komunikacích. Dal?í fáze vycviku ji? probíhají v plném provozu, p?i?em? instruktor sedí (jde-li o automobil) na sedadle vedle ?idi?e a má mo?nost korigovat jeho chyby (zpravidla i ?áste?ně zdvojenym ?ízením). Auto?kola Kladno - Vozidla pro vycvik Vozidla ur?ená k vycviku mají byt z?etelně ozna?ena. Obvykle se pou?ívá nápis ?Auto?kola“ v p?íslu?ném jazyce, zpravidla na bocích vozidla nebo na st?e?ní tabuli. Z německého prost?edí i do ?eské republiky pronikl zvyk ozna?ovat vycviková vozidla vyraznym bílym písmenem L (patrně z německého lernen - u?it se) na modrém pozadí (někdy i zvyrazněním písmene L ve slově ?auto?kola“). Vozidla obvykle mívají ?áste?ně zdvojené ?ízení, na stanovi?ti spolujezdce (instruktora) byvá druhá sada ovládacích pedál? (někdy také jen brzdovy a spojkovy pedál), tak?e m??e instruktor v p?ípadě pot?eby kdykoliv zastavit vozidlo. Na motocyklech obvykle sedí instruktor za frekventantem kursu. Motocykl je vybaven dvojitymi ?idítky, p?i?em? na ?idítkách pro instruktora se nachází pouze spojka a brzda. Získání ?idi?ského oprávnění - Auto?kola Kladno Pro absolvování kurzu v auto?kole musí ?adatel o ?idi?ské oprávnění úspě?ně slo?it: zkou?ku z p?edpis? o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické p?ípravy formou testu na PC, k jejich? procvi?ování byl ministerstvem dopravy vyvinut web eTesty, zkou?ku z praktické jízdy, zkou?ku ze znalostí ovládání a údr?by vozidla s ústní odpovědí, po?et otázek je závisly na druhu ?idi?ského oprávnění (sk. A - 1 otázka., sk. B - 2 otázky, sk. C - 3 otázky, sk. D - 4 otázky) Vykon p?i zkou?ce je hodnocen zku?ebním komisa?em, ktery je k této ?innosti pově?en p?íslu?nou obcí s roz?í?enou p?sobností. Nad?ízeny orgán Ministerstvo dopravy ?R. Upravuje zákon ?. 247/2000 Sb., vyhlá?ka ?. 167/2000 Sb. V minulosti byval zku?ebním komisa?em policista pově?eny Policií ?eské republiky. ?idi?ské oprávnění se osvěd?uje udělením ?idi?ského pr?kazu, zákon ?. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, vyhlá?ka ?. 31/2001 Sb., o ?idi?skych pr?kazech a o registru ?idi??. Zdokonalování odborné zp?sobilosti - Auto?kola Kladno ?idi?i, kte?í jsou povinni se ú?astnit zdokonalování odborné zp?sobilosti (profesionální ?idi?i nad 3,5 t) získají profesní pr?kaz v Akreditovaném st?edisku vyuky a vycviku. Dle zákona 374/2007 Sb. musí absolvovat 140h (280) vstupní ?kolení a dále pravidelné ka?doro?ní ?kolení (7 h ro?ně, 35 h v pr?běhu 5 let). Od roku 2008 byla uzákoněna mo?nost po absolvování p?íslu?ného ?kolení ode?íst několik trestnych bod? v rámci bodového systému hodnocení ?idi??. webdesign | správa sítě | Auto?kolaPorkert ? 2011 www.najdu.net | Kompletně.cz | katalog stránek Za?átek.cz | ONLINE-ONLINE.cz | Kompletně.cz SEO Rozcestník

autoskola-porkert.cz Whois

Domain Name: AUTOSKOLA-PORKERT.CZ